บริการกำจัดยุง

บริการกำจัดยุง

บริษัท ฯ จะเลือกใช้วิธีการฉีดพ่นหมอกควัน ตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณท่อระบายน้ำ, พุ่มไม้, รอบ ๆ อาคาร เพื่อให้สารเคมีที่ฉีดพ่นออกไป เคลือบอยู่บนพื้นผิวเหล่านั้น เมื่อ ยุงบินมาเกาะ หรือสัมผัสที่ผนัง หรือพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ ที่มีสารเคมีกำจัดยุงเคลือบอยู่ ก็จะตายในที่สุด เจ้าหน้าที่จะเข้าบริการทุก ๆ 1 เดือน เพื่อให้การควบคุม และป้องกัน เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

1.เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัย พร้อมวางแผนการบริการและรายงานการสำรวจจุดเสี่ยง

2.เจ้าหน้าที่ทำการสเปร์ยน้ำยาบริเวณภายภายนอกอาคาร บริเวณพุ่มไม้ ท่อระบายน้ำ พร้อมโรยทรายกำจัดลูกน้ำยุง บริเวณแหล่งน้ำตามความสะดวกของผู้รับบริการ

3.เจ้าหน้าที่ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงบริเวณรอบอาคาร ท่อระบายน้ำและตามพุ่มไม้

4.เจ้าหน้าที่เข้าดูแลตรวจสอบสถานที่ที่รับบริการทุกๆ 1 เดือนจนกว่าจะสิ้นสุดระยะของการดูแลคุ้มครอง หรือ 12 รอบบริการ/ปี เพื่อเข้าตรวจเช็คยุง และสเปร์ยน้ำยาพร้อมพ่นหมอกควัน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart