บริการกำจัดหนู

บริการกำจัดหนู (Rodent Control Service)

การป้องกันและกำจัดหนูและสัตว์ฟันแทะภายในบ้านเรือน หรืออาคารโรงงานต่าง ๆ มี ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้       

1.เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารเพื่อศึกษาและประเมินว่า บริเวณ ใดบ้างที่พบหนูอาศัยอยู่หรือใช้เป็นเส้นทางในการหาอาหาร บริเวณที่พบร่องรอย ความเสียหายหรือความสกปรกที่เกิดจากหนู เช่น บริเวณที่พบรูหนู รังหนู มูลหนู รอยคราบไคล รอยฉี่ หรือรอยเท้าเป็นต้นพร้อมวางแผนการบริการ

2.เจ้าหน้าที่ทำการวางเหยื่อกำจัดหนูตามบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ ภายนอกอาคาร พร้อมวางสมุนไพรไล่หนูบริเวณใต้ฝ้าภายในอาคาร

3.หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะกำหนดตำแหน่งและติดตั้งกล่องบรรจุเหยื่อกำจัดหนู ใน บริเวณดังกล่าวอย่างเหมาะสม

4.เจ้าหน้าที่ทำสติกเกอร์บอกตำแหน่งติดตั้งสถานีพร้อมทั้งมีสติกเกอร์บอก “ เหยื่อพิษ กำจัดหนู ” ที่ตัวอุปกรณ์

5.เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดสถานีตรวจใส่เหยื่อเคมีทุกครั้ง หากเหยื่อหมดก็ทำการ เพิ่มเหยื่อเคมีทุกครั้ง

6.เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบอัตราการกินเหยื่อของหนูและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 1 เดือน

7.สรุปรายงานการเข้าบริการ 1 ครั้งต่อปี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart